fbpx

PRIVACY POLICY BREEKJAAR

Download PDF

INLEIDING

Als je ervoor kiest om ons informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy Statement. Breekjaar is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar Breekers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Breekjaar (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar bezoekers, partners en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze relaties zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken.

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Breekjaar en wij bieden het meest complete tussenjaar van Nederland aan, voor alle jongeren die de volgende stap willen bepalen na de middelbare school of na een studiestop. Dit privacy statement geldt voor al onze verwerkingen van persoonsgegevens – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Wij zijn gevestigd aan de Krelis Louwenstraat 1, c01, 1055 KA te Amsterdam

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Afhankelijk van de doeleinden  verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Geslacht
 • Opleidingsgegevens 
 • Gezondheidsgegevens
 • Jouw motivatie
 • Bankrekeningnummer
 • Foto’s
 • Functie
 • Bedrijfsgegevens
 • Informatie verkregen via Cookies

 

Wij maken voor Breekjaar gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en Instagram targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

MEER SPECIFIEK, UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM

Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd.

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende persoonsgegevens:

Voor (toekomstige) Breekers:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Geslacht
 • Opleidingsgegevens 
 • Gezondheidsgegevens
 • Jouw motivatie
 • Bankrekeningnummer
 • Foto’s

Voor oud-Breekers:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens

Voor professionals:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Functie

Op het moment dat je onze website bezoekt, verzamelen wij:  

 • Niet-identificeerbare informatie over de gebruiker  via Cookies. Voor meer informatie of verdere uitleg, zie Cookie Statement (https://breekjaar.nl/cookie-informatie/).

Enkele gegevens die Breekjaar verwerkt zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt om Breekers beter te kunnen coachen tijdens hun traject. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via post@breekjaar.nl.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere (marketing)doeleinden gebruiken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

BEWAARTERMIJNEN; HOE LANG BEWAREN WE JOUW GEGEVENS? 

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen en andere verplichtingen, in acht. Wil je meer weten hoe lang wij jouw gegevens bewaren. Neem gerust contact met ons op via post@breekjaar.nl.

GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKINGEN

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Breekjaar: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we alleen gegevens met jouw expliciete toestemming.

HOE BEVEILIGEN WE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Breekjaar doet er alles aan om de persoonsgegevens die jij verstrekt, tegen onrechtmatig gebruik, verlies, of ongeoorloofde toegang te beschermen. Daartoe maken wij  gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer van bepaalde typen gegevens, zoals gevoelige gegevens. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Breekjaar verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Breekjaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Breekjaar met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Het kan zijn dat persoonsgegevens verwerkt worden buiten de EU (door Google en MailChimp). Breekjaar beschikt hiervoor over de juiste certificering. 

WAT TE DOEN BIJ EEN DATALEK?

Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden bij post@breekjaar.nl

WIJZIGINGEN

Breekjaar kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan het Privacy Statement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in mei 2019.

We helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via post@breekjaar.nl.