fbpx

Klachtenregeling Stichting Breekjaar

Tijdens een programma of opdracht, zijn er momenten ingebouwd voor het geven van feedback. Natuurlijk kun je alsnog problemen tegenkomen tijdens je Breekjaar of tijdens een opdracht van de Academy. Dit kan je altijd bij je persoonlijke coach of jouw trainer aangeven. Jullie gaan dan samen op zoek naar een oplossing. 

Als dit niet voor je werkt, kan je aankloppen bij de directeur van Stichting Breekjaar. We behandelen je opmerkingen met aandacht en zetten ons maximaal in om er samen met je uit te komen. Heel af en toe kan een geschil niet naar tevredenheid opgelost worden. In dat geval wordt verwezen naar de klachtenregeling van Stichting Breekjaar, die ook voorziet in uiteindelijke beoordeling door de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Het bestuur van Stichting Breekjaar stelt de volgende klachtenregeling vast.

Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. LKC: de commissie als bedoeld in artikel 8;
 2. klager: een (ex-)leerling/deelnemer/student/opdrachtgever, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-) leerling/deelnemer/student, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie of een anderszins functioneel bij de school of instelling betrokken persoon of orgaan;
 3. verweerder: (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, het bestuur van Stichting Breekjaar of een anderszins functioneel bij de school of instelling betrokken persoon of orgaan, tegen wie een klacht is ingediend;
 4. klacht: klacht over (nagelaten) gedragingen en beslissingen van de verweerder.

Artikel 2: Voorfase klachtindiening

 1. Een klager die een probleem op of met Stichting Breekjaar ervaart, neemt contact op met degene die het probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet.
 2. Indien dat contact niet tot een oplossing leidt, legt de klager het probleem ter oplossing voor aan het bestuur.
 3. De klager kan het probleem bespreken met de contactpersoon van het bestuur.
 4. Als het probleem niet is of wordt opgelost kan een klacht worden ingediend als bedoeld in artikel 6.

Artikel 3: De contactpersoon

 1. De contactpersoon binnen het bestuur van Stichting Breekjaar is de voorzitter en bij vervanging de secretaris-penningmeester. De bestuursleden staan op de Over Ons pagina van de website van Breekjaar (www.breekjaar.nl/over-ons/
 2. De contactpersoon informeert de klager over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. Als de klager een klacht wil indienen, verwijst de contactpersoon de klager naar de vertrouwenspersoon.

Artikel 4: De vertrouwenspersoon

 1. Stichting Breekjaar heeft een interne en externe vertrouwenspersoon benoemd.
  1. Intern: Anke van Donkersgoed (anke@breekjaar.nl)
  2. Extern: Stefan van Weers, Merlijn Groep
 2. De vertrouwenspersoon gaat na of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost;
 3. De vertrouwenspersoon kan de klager begeleiden bij het indienen van de klacht als de klager daar om verzoekt.    
 4. De vertrouwenspersoon informeert de klager over instanties of instellingen die de klager behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van problemen die samenhangen met de klacht en begeleidt de klager zo nodig bij het leggen van contact.     
 5. De vertrouwenspersoon kan het bestuur van Stichting Breekjaar gevraagd en ongevraagd adviseren indien signalen die hem bereiken daar aanleiding toe geven.
 6. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bestuur van Stichting Breekjaar schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden.

Artikel 5: Informatie over de klachtenregeling

Het bestuur van Stichting Breekjaar zorgt ervoor dat de klachtenregeling, het adres van de klachtencommissie en de namen en de bereikbaarheid van de contactpersoon en de vertrouwenspersoon voldoende bekend zijn door deze in ieder geval te publiceren in de Breekgids en op de website van Stichting Breekjaar.

Artikel 6: Het indienen van een klacht

 1. De klager kan een klacht indienen bij de LKC of bij het bestuur van Stichting Breekjaar.
 2. Het klaagschrift bevat ten minste:
 1. de naam en het adres van de klager;
 2. de naam van verweerder en de naam en het adres van de Breekjaar-locatie waar de klacht betrekking op heeft;
 3. een omschrijving van de klacht en de datum/periode waarop de klacht betrekking heeft;
 4. kopieën van de op de klacht betrekking hebbende stukken.
 5. de dagtekening.
 1. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de klachtencommissie anders beslist.
 2. De klager kan zich bij het indienen en bij de behandeling van de klacht laten bijstaan door een gemachtigde.    
 3. Het bestuur van Stichting Breekjaar of de LKC bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht.

Artikel 7: Behandeling van de klacht door het bestuur van Stichting Breekjaar

 1. Als klager zijn klacht indient bij het bestuur van Stichting Breekjaar, kan dit de klacht zelf afhandelen. 
 2. Het bestuur van Stichting Breekjaar bevestigt de ontvangst van de klacht per e mail.
 3. Het bestuur van Stichting Breekjaar meldt in dat geval klager en verweerder binnen twee weken na ontvangst welke stappen het gaat zetten om de klacht af te handelen.
 4. Het bestuur van Stichting Breekjaar  behandelt de klacht binnen 4 weken na ontvangst en geeft de klager per e-mail een reactie op de klacht en doet daarin een voorstel voor een oplossing.
 5. Het bestuur van Stichting Breekjaar laat uiterlijk 3 weken na ontvangst van de klacht weten of de klacht binnen de 4 weken behandeld kan worden. Indien dit niet het geval is en er meer (onderzoeks)tijd nodig is, kan het bestuur van Stichting Breekjaar eenmaal 4 weken uitstel krijgen. Hierbij wordt het uitstel toegelicht en een indicatie gegeven wanneer Stichting Breekjaar verwacht uitsluitsel te geven.
 6. Als de behandeling van de klacht door het  bestuur van Stichting Breekjaar naar het oordeel van de klager niet tot een oplossing heeft geleid, kan de klager de klacht indienen bij de LKC.
 7. Als het  bestuur van Stichting Breekjaar de behandeling van de klacht niet zelf ter hand neemt, verwijst het  bestuur van Stichting Breekjaar de klager naar de LKC.
 8. Klachten en de wijze van afhandelen worden door het  bestuur van Stichting Breekjaar bewaard voor een termijn van twee jaar na ontvangst van de klacht.

Artikel 8 De klachtencommissie    

 1. Stichting Breekjaar is aangesloten bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, T: 030 – 280 95 90 E: info@onderwijsgeschillen.nl, W: www.onderwijsgeschillen.nl

Op de behandeling van klachten die worden voorgelegd aan de LKC is het Reglement van de Commissie van toepassing. Dit reglement is te vinden op: http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-po-vo-bve-en-hbo/reglement-commissie/

Artikel 9 Informatieverstrekking aan de LKC

Personeelsleden in dienst van Stichting Breekjaar zijn verplicht door de LKC gevraagde informatie te verstrekken en omtrent het verzoek daartoe en de informatieverstrekking vertrouwelijkheid in acht te nemen. Deze verplichtingen gelden ook voor het bestuur van Stichting Breekjaar.

Artikel 10: Beslissing op advies

 1. Het advies van de LKC over de klacht is bindend.
 2. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van LKC deelt het bestuur van Stichting Breekjaar aan de klager, de verweerder en de LKC schriftelijk en gemotiveerd mee welke maatregelen het neemt.
 3. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het bestuur van Stichting Breekjaar met redenen omkleed aan de klager, de verweerder en de LKC.

Artikel 12: Vertrouwelijkheid

 1. Iedereen die bij het indienen en behandelen van de klacht betrokken is, is verplicht     vertrouwelijkheid in acht te nemen. Dit betekent onder andere dat de partijen alleen onderling informatie uitwisselen over de klacht, totdat de directie of de klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan over de afhandeling van de klacht.
 2. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook als de betrokkene niet meer onder de werking van de klachtenregeling valt.

Artikel 13: Wijziging van het reglement

Deze regeling kan door het bestuur van Stichting Breekjaar worden gewijzigd na overleg met de vertrouwenspersoon, met inachtneming van de voor de school of instelling geldende bepalingen op gebied van medezeggenschap.

Artikel 14: Overige bepalingen

 1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Breekjaar.
 2. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Klachtenregeling Stichting Breekjaar’.
 3. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2015

 

De regeling is geüpdatet op 13 april 2023